Existuje niekoľko spôsobov riešenia problematiky účinníka fotovoltických elektrárni s rôznym dopadom na náročnosť, komfort, čas, údržbu, účinnosť a samozrejme aj ekonomiku a preto Vám ponúkame porovnania rôznych spôsobov kompenzácií a zároveň riešenie kompenzácií podľa VONSCH.

Riadenie činného a jalového výkonu je možné zabezpečiť nasledujúcimi spôsobmi:

Riadenie činného a jalového výkonu invertormi

Skutočnosť že invertory VONSCH kompletného typového radu FOTO CONTROL umožňujú priamo riadiť jalový výkon a činný výkon pramení z ich náročnej konštrukcie: sú riešené na základe riadeného usmerňovača, ktorý je neustále „vedený“ sieťou a parametre ako činný alebo jalový prúd a pod. sa objavujú priamo v jeho riadiacich štruktúrach. Niektorí dodávatelia pasívnych kompenzačných zariadení pre FVE v odborných časopisoch vylučujú možnosť, aby účinník bolo možné riadiť priamo invertormi, resp. uvádzajú, že je možné riadiť účinník len za cenu zníženia činného výkonu. Prevádzkovateľov FVE tým nepriamo zavádzajú neznalosťou možností invertorov, alebo....? Prečo to niektoré invertory (napr. VONSCH) dokážu:
Ich výkonová elektronika je dimenzovaná aj pre túto možnosť, preto umožňujú zvýšiť ich výstupný prúd. Táto vlastnosť umožňuje do siete dodávať aj jalový výkon pri plnom činnom výkone, teda invertory umožňujú dodávať nezmenšený činný výkon. Zdanlivý výkon je preto zvýšený o požadovanú hodnotu (pri odladení z cos ϕ = 1 na 0,95 je pri FVE o výkone 1 MW potreba zvýšiť zdanlivý výkon o cca. 50 kVA). Zároveň ich riadiace obvody umožňujú na základe doplnkovej softvérovej výbavy aj uvedené riadenie na požadovaný účinník a umožňujú aj obmedzenie výkonu. Výhody riešenia kompenzácie priamo invertormi:

Riadenie činného a jalového výkonu aktívnymi kompenzačnými jednotkami

Pre FVE, ktoré nie sú osadené invertormi s možnosťou regulácie jalového výkonu VONSCH ponúka aktívne kompenzačné jednotky typového radu UNIKOMPENZATOR na báze aktívnych filtrov. V ponuke sú dve výkonové varianty s výstupným prúdmi 80 a 250 A (výkony pri 400 V sieti 55 a 170 kVAr). Väčšie výkony sú riešené paralelnou kombináciou.

Porovnanie aktívnych a pasívnych kompenzácií:

Žiadanú hodnotu cos ϕ a žiadanú hodnotu obmedzenia výkonu je možné pre invertory a aktívne kompenzácie VONSCH zadávať nielen plynulo analógovým signálom, ale aj v diskrétnych krokoch. Vlastná zmena skutočnej hodnoty je vždy vykonaná plynulo s nastaviteľnou časovou rampou, teda neprináša nežiaduce skoky alebo prudké zmeny pre elektrickú sústavu.

Riadenie činného a jalového výkonu kombináciou aktívnych a pasívnych kompenzačných jednotiek

Posledné uvádzané riešenie spája výhody obidvoch riešení. Najväčšia časť jalového výkonu je riešená pasívnym filtrom, aktívny filter zabezpečuje len zvyšný jalový výkon. Dokáže svoj výkon dodávať spojite, preto pracuje „medzi“ jednotlivými stupňami výkonu pasívnej jednotky, čím celý celok pracuje prakticky spojite a dokáže zabezpečiť presnejšie dodržiavanie žiadanej hodnoty. Nevýhodou ostáva veľká hmotnosť kompenzačnej jednotky, výhodou je nižšia cena oproti aktívnej jednotke navrhnutej na celý výkon. Pri návrhu vhodnej kompenzácie je nutné postupovať v každom prípade individuálne, každá FVE je prakticky iná. Ako prvý krok je potrebné previesť merania elektrických parametrov FVE a až na základe výsledkov merania pristúpiť k návrhu vhodnej kompenzácie. Pri návrhu a výbere medzi aktívnou a pasívnou jednotkou je vhodné zobrať do úvahy všetky okolnosti: nielen cenu, ale aj dopravu, priestor pre umiestnenie, montážne náklady, technické parametre, a podobne. Pri návrhu vhodných kompenzácií je nutné z hľadiska nezníženia maximálneho činného výkonu FVE preveriť aj prevodový transformátor, či umožní preniesť zvýšený zdanlivý výkon, pretože zvýšenie zdanlivého prúdu znamená zvýšenie strát v transformátore a tým aj zvýšenie jeho oteplenia.

Viac informácií Vám ochotne poskytnú naši obchodníci.