Úzka spolupráca so zákazníkom podľa individuálnych požiadaviek a dlhoročné skúsenosti našich inžinierov a technikov s vývojom, výrobou a servisom elektrických pohonov a výkonovej elektroniky sú zárukou optimálnych riešení – šitých na mieru. Výborné výsledky dosahuje náš špecifický inžiniering najmä zákazníckymi riešeniami v energetike, vodárenstve, priemysle a rôznych špeciálnych aplikáciách. Špecifické technické riešenia spolu s programom odbornej starostlivosti (dokument) Vám zaručia bezproblémové fungovanie Vašich zariadení.

Elektrické pohony
VONSCH vyvíja a vyrába frekvenčné meniče pre asynchrónne a synchrónne motory od výkonu 0.37 kW do 1400 kW. V portfóliu máme aj softštartéry pre mäkký rozbeh asynchrónnych motorov, a venujeme sa aj rôznym špecialitám v oblasti pohonov, ako sú napr. trakčné pohony. Pre viac informácii pozrite si špecializovanú stránku riešenia elektrických pohonov.
Umelé siete
Zariadenie konštruované na báze meničov frekvencie VONSCH poskytujúce "čisté" sínusové napätie a prúd požadovaných frekvencií pre skúšky zariadení určených na prevádzku na elektrických sieťach iných ako 50 Hz, napr. 60 Hz, 400 Hz.
Viac informácií...
Alternatívne zdroje energie
„Zem sme nezdedili po našich predkoch, ale požičali sme si ju od našich detí.“ (Indiánske príslovie)

Jednou z najväčších výziev pre ľudstvo v 3. tisícročí je vyriešenie energetickej otázky. Požiadavky na energiu budú narastať dovtedy, kým budú narastať požiadavky ľudí na vyšší štandard života. Prechod na obnoviteľné zdroje energie sa stane pre budúce generácie nevyhnutným a už teraz vieme, že je uskutočniteľný, preto sme pridali do svojho portfólia riešenia pre obnoviteľné zdroje energie a ostatné „zelené riešenia“ pre energetiku. Postavili sme ich na bohatých skúsenostiach, na najnovších poznatkoch vedy a vlastného výskumu s rýchlou aplikáciou požiadaviek z praxe. Ponúkame tak zákazníkom skutočnú kvalitu výrobkov a služieb a pritom aktívne pristupujeme k ochrane životného prostredia, všetky výrobky sú vyrábané z kvalitných komponentov šetrných k prírode, recyklovateľných, s dôrazom na veľmi dlhú životnosť. K nim ponúkame bezkonkurenčný servis s nonstop technickou podporou a garanciou okamžitého vyriešenia problému. Naše ekologické riešenia pre efektívne využívanie alternatívnych zdrojov energie sú postavené na vlastných výrobkoch ako:

 • meniče (invertory) a riadiace systémy pre fotovoltické elektrárne FVE
 • meniče (invertory) a riadiace systémy pre malé vodné elektrárne MVE
 • meniče (invertory) a riadiace systémy pre veterné elektrárne VE
 • riadiace, komunikačné a vizualizačné systémy – monitoring FVE, MVE, VE
 • meniče (invertory) a riadiace systémy pre lodné elektrárne
 • ostrovné systémy pre FVE, MVE aj VE
 • systémy pre prekrytie ¼ hod. maxima zálohovými zdrojmi

Naším poslaním je svojím výskumom, vývojom a výrobou prispieť k ekologickému a lacnejšiemu spôsobu výroby elektrickej energie a optimálnemu energetickému mixu. A hoci sa „zelené“ riešenia zdajú na prvý pohľad drahšie, investícia do budúcnosti sa určite oplatí.

Fotovoltika
Spoločnosť VONSCH ponúka jednofázové aj trojfázové riešenia pre fotovoltické aplikácie.
Pre viac informácii si pozrite špecializovanú stránku Riešenia pre fotovoltiku.
Veterné elektrárne
WIND CONTROL 400
Využívanie vetra ako zdroja energie zaznamenal v posledných dekádach burlivý rozvoj, z takmer amatérskych aplikácii na stovky až tisícky inštalovaných MW v posledných rokoch. Naše územia síce nemajú z hľadiska využívania veternej energie ideálne podmienky, napriek tomu využívanie veternej energie má u nás zmysel - čo dokazuje prevádzka niekoľkých veterných elektrární.
Porovnanie vlastností vetra s vodnou a slnečnou energiou:
 • oproti vode nižšia predikcia výkonu
 • vietor fúka aj v noci - oproti slnku výhoda
 • spravidla vyššie investície oproti MVE
 • mierne negatívny vplyv na okolie - produkuje hluk do širšieho okolia, nižšia estetika prostredia
 • nutnosť okamžitého vypnutia pri veľkej rýchlosti vetra – z toho vyplýva požiadavka okamžitej náhrady výkonu

Pre VE - veterné elektrárne ponúkame zariadenie s názvom WIND CONTROL , ktorého princíp práce je obdobný ako MVE CONTROL . Samostatne a aicky prispôsobuje otáčky vrtule( generátora) rýchlosti vetra na základe princípu maximalizácie vyrobenej energie. Výhody vyplývajúce z nasadenia sú obdobné ako u MVE CONTROL . WIND CONTROL je dodávaný v rozvádzačovom zákazkovom prevedení – do základného rozvádzača je možné domontovať ďalšie elektrické zariadenia súvisiace s prevádzkou elektrárne. Výkon generátorov môže byť až do 1,4 MW a ako generátor môže byť používaný štandardný asynchrónny motor. WIND CONTROL je možné používať aj pre ostrovné elektrárne, pri týchto typoch elektrární musí byť zabezpečená akumulácia energie potrebná na štartovanie systému a nabudenie generátora, alebo musí byť použitý samonabudzovací generátor.

Malé vodné elektrárne (MVE)
Voda je najľahšie dostupný a najvyváženejší zdroj energie, patrí k najlacnejším a z hľadiska predikcie je najstabilnejším obnoviteľným zdrojom energie. Na Slovensku ako aj v Čechách je na výrobu elektrickej energie minimálne využívaný potenciál vody v horských oblastiach, čo je veľká škoda, pretože výroba elektrickej energie aj veľmi nízkeho výkonu „kdesi na konci elektrickej siete“ má veľký prínos pre stabilitu siete. Obdobne vodárenské podniky len zriedkavo využívajú gravitačný potenciál pitnej vody v horských oblastiach na výrobu elektrickej energie. A ak je správne naprojektovaná a postavená – neohrozí ani ryby ani vodákov. Energia z vody má oproti energii z vetra a slnka neporovnateľné výhody:
 • predikcia výkonu (výkon vody sa mení veľmi pozvoľne)
 • voda tečie aj v noci, pod mrakom či za bezvetria
 • investície sú väčšinou výrazne nižšie v porovnaní s energiou z vetra alebo slnka
 • malá vodná elektráreň vhodne zasadená do prostredia pôsobí aj ako turistická atrakcia (vodné koleso môže suplovať vodný mlyn) a výrazne môže pomáhať v komunálnej energetike
 • nezaberá poľnohospodársku pôdu
 • zabezpečuje minimálne prenosové straty
 • z hľadiska umiestnenia môže byť najbližšie k spotrebiteľovi
Pre MVE - malé vodné elektrárne ponúkame zariadenie s názvom MVE CONTROL , čo je v podstate unikátne zariadenie výkonovej elektroniky, ktoré pracuje na princípe dvoch striedačov. Jeden striedač rieši otáčkovú reguláciu vodného kolesového motora (resp. turbíny) tak, aby z danej energie vody vydoloval čo najväčší výkon, ktorý je ďalším striedačom (aktívne riadený rekuperačný menič) dodávaný priamo do elektrickej siete. Spolupracujeme s projektantmi a výrobcami MVE, resp. nasadzujeme MVE CONTROL na už jestvujúce MVE tam – kde vieme, že to bude efektívne.
MVE CONTROL je vhodné nasadzovať na MVE v prípadoch, kde dochádza v priebehu činnosti ku premenlivému výkonu a premenlivej rýchlosti vody, napr. pre:
 • Vertikálne ale aj horizontálne vodné kolesové motory umiestnené priamo v rieke, kedy je energeticky výhodné a v niektorých prípadoch nutné obežnú rýchlosť kolesa prispôsobovať okamžitej rýchlosti vody
 • Turbíny umiestnené vo vodárňach priamo do gravitačného systému pitnej vody, kde sa MVE CONTROL dokáže prispôsobiť premenlivej rýchlosti a energii vody
 • Turbíny, ktoré vo svojej podstate majú nízku účinnosť pri výkonoch pod ich nominálnou oblasťou

Pri horizontálnych kolesách umiestnených priamo v rieke je výroba energie bez zariadenia typu MVE CONTROL nemožná. Napr. rýchlosť vody v Dunaji sa pohybuje medzi 1,5 až 2,5m/s, preto v tomto pomere musí byť prispôsobovaná aj obežná rýchlosť vodného kolesa – frekvencia generátora. Vynikajúce výsledky sa dosiahli pri nasadení MVE CONTROL na vertikálne vodné kolesové motory, kde regulácia otáčok kolesa (generátora) umožňuje prevádzkovať elektráreň aj pri malých prietokoch a rýchlostiach vody, kedy pri klasickom riešení s generátorom pripojeným priamo na sieť nie je možné elektráreň prevádzkovať, pretože generátor nedosahuje nadsynchrónne otáčky a elektráreň je nutné vypnúť. Pri použití MVE CONTROL sa frekvencia napätia generátora pri uvedených minimálnych prietokoch pohybuje až do 30 Hz. Pri vodných kolesových motoroch je ďalšia výhoda vyplývajúca z regulácie otáčok kolesa – pri zmene množstva vody sa mení pracovný polomer kolesa, preto je nutné prispôsobiť - zmeniť uhlovú rýchlosť kolesa strednej hodnote rýchlosti vody. Všetky tieto prispôsobenia MVE CONTROL vykonáva na základe maximalizácie výkonu - aicky prispôsobuje otáčky generátora „energii“ vody a tak maximalizuje výkon MVE CONTROL . MVE CONTROL pri zapnutí zariadenia sa aicky nafázuje nielen na sieť ale aj na otáčky generátora. Obdobne pracuje MVE CONTROL aj pri využívaní gravitačnej energie pitnej vody. MVE CONTROL aj v týchto prípadoch minimálnej energie vody dokáže riadením generátora „vydolovať“ maximálnu možnú energiu a dodávať ju do elektrickej siete – z „nuly“ maximum. Dodávka elektrickej energie do siete je riešená pomocou riadeného rekuperačného meniča, ktorý zároveň obsahuje nezávislé obvody ochrany siete, pre prácu týchto ochrán je MVE CONTROL vybavený snímačmi prúdu, napätia a frekvencie. Pri prekročení hraničných hodnôt výstupného prúdu, frekvencie ako aj parametrov elektrickej siete je MVE CONTROL odopnutý od siete pomocou rozopnutia vstupného stýkača zariadenia. MVE CONTROL dodáva do siete iba činný výkon - účinník rovný 1.

FVE MONITOR FVE MONITOR

MVE CONTROL je dodávaný v rozvádzačovom zákazkovom prevedení – do základného rozvádzača je možné domontovať ďalšie elektrické zariadenia súvisiace s prevádzkou elektrárne. Výkon generátorov môže byť až do 1,4 MW a ako generátor môže byť používaný štandardný asynchrónny motor. MVE CONTROL je možné pri doplnení technológie používať aj pre ostrovné elektrárne, pri týchto typoch elektrární musí byť zabezpečená akumulácia energie potrebná na štartovanie systému a nabudenie generátora, alebo musí byť použitý samonabudzovací generátor.

Zákazkový vývoj

Našim cieľom nie je len masové nasadzovanie štandardných výrobkov a riešenie pohonov s týmito výrobkami, ale aj uspokojovanie špeciálnych túžob a potrieb našich zákazníkov (potenciálnych zákazníkov) formou zákazkového vývoja.

V rámci zákazkového vývoja vývojový tím VONSCH pôsobí v dvoch hlavných oblastiach:
 • technika špeciálnych pohonov: Trakčné pohony, elektronika hybridných pohonov, pohony , elektromobilov:napr. LEA, MVA, pohony elektrických lokomotív, pohony pracovných strojov
 • výkonová elektronika: (špeciálne UPS, tyristorové spínače)
 • umelé siete: 50Hz, 60 Hz, 400 Hz, všetko podľa požiadaviek zákazníka
 • zákazkové riešenia pre fotovoltiku: špeciálne verzie fotovoltických striedačov, systémy pre šetrenie paliva, integrácia s energetickými úložnými systémami
Prečo zadať zákazkový vývoj riešiteľskému tímu VONSCH?
 • riešime zákazkový vývoj v oblastiach, v ktorých sme„ doma“, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti a ktorými sa živíme
 • náš riešiteľský tím VONSCH je optimálne zladený: odbornosť – skúsenosť – mladícky elán
 • náš riešiteľský tím má optimálnu veľkosť, je pružný a rýchly
 • zákazkový vývoj je komplexný: zadanie - prototyp - sériová dokumentácia - sériová výroba

V prípade ďalších otázok prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

 

Trakčné pohony
V riešeniach trakčných striedačov čerpá spoločnosť VONSCH dlhoročné skúsenosti najmä z oblasti riadenia a regulácie asynchrónnych motorov. Technické riešenie trakčných striedačov vychádza z moderného vektorového riadenia motorov. Súčasťou elektrovýzbroje sú aj pomocné obvody trakčných zariadení ako napríklad: regulácia pieskovačov, hydrauliky, nabíjačky batérií pomocných obvodov.
Viac informácií...
Služby
VONSCH okrem širokého portfólia vlastných produktov poskytuje aj služby pre svoje produkty alebo produkty iných výrobcov.
Servis

VONSCH poskytuje bezkonkurenčný profesionálny komplexný záručný a pozáručný servis na celé spektrum svojich výrobkov. Kvalitné komponenty výrobkov a 72 hodinový test každého výrobku na reálnom motore alebo reálnej záťaži znižujú počet servisných zásahov na minimum. Záručné doby na jednotlivé výrobky sú často nad rámec zákona a po objednaní profylaktickej prehliadky resp. podpísaní servisnej zmluvy alebo programu komplexnej starostlivosti sú adekvátne predlžované. Naším cieľom je spokojný zákazník.

Nonstop linka +421 905 253 188 – technická podpora po 24 hodín poskytuje užitočné technické rady a rýchly servis.

Záručná oprava sa vykonáva buď podľa uzavretej servisnej zmluvy (kde je možné dohodnúť aj opravy do 24 hodín, resp. menej), alebo v najbližšom možnom termíne po nahlásení , po dohode so zákazníkom. Spravidla je možný ihneď - maximálne do 3 dní. Servisný zásah VONSCH neznamená len „tradičný“ nástup na opravu, ktorý nič nevraví o vlastnej oprave, ale plné odstránenie závady, nakoľko servisné oddelenie disponuje ochotnými špecialistami a vybaveným skladom náhradných výrobkov, resp. náhradných dielov. Spôsob záručných opráv je popísaný v dokumentácii k výrobkom – nižšie výkony je potrebné doručiť do sídla firmy, k vyšším výkonom vycestuje náš servisný technik.

Pozáručný servis je rovnako rýchly, kvalitný a dostupný ako záručný. Zákazníkovi sú ponúkané možnosti, z ktorých si môže vybrať a je mu naďalej poskytované bezplatné poradenstvo, nakoľko prvotná príčina chyby je veľmi často v prídavných zariadeniach, resp. technických súvislostiach a nie priamo na výrobku, ktorý chybu len signalizuje.

Preventívne prehliadky a profylaktický servis sa prevádza po dohode so zákazníkom na základe servisnej zmluvy alebo zmluvy o preventívnych prehliadkach v dohodnutých intervaloch.

Po dohode s klientom ponúkame školenia obsluhy zariadení, ale zároveň vieme Váš personál odborne vyškoliť v širších súvislostiach.

Vieme, že náš servis je našou silnou stránkou a sme naň právom hrdí.

Podpora na diaľku
Všetky naše zariadenia vieme na diaľku nastavovať a diagnostikovať pomocou aplikácie TeamViewer. Jediné čo Vám k tomu treba je počítač, USB kábel A/B a pripojenie do internetu. Aplikáciu TeamViewer si môžete stiahnuť na TeamViewer.com alebo použiť náš modifikovaný QuickSupport modul pre ešte jednoduchšiu ďiaľkovú podporu od VONSCH. Vzdialená podpora
Program odbornej starostlivosti

Starostlivosť o elektrické pohony

Program odbornej starostlivosti o elektrické pohony je služba, kedy VONSCH prevezme kompletnú starostlivosť, teda údržbu a servis elektrických pohonov všetkých značiek v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú elektrickými pohonmi, ale sú pre nich len jedným z nástrojov pre dosahovanie strategických cieľov. Naši odborníci zabezpečia obhliadku pohonov s frekvenčnými meničmi, na základe ktorej sa pre každý menič vypracuje kompletný plán ich starostlivosti a určí sa celková spoľahlivosť zariadenia. Výstupom tejto služby je dokument o stave elektrických pohonov, ktorého súčasťou je prehľad meničov a rozdelenie do skupín podľa určenej celkovej spoľahlivosti jednotlivých zariadení. Pre tieto skupiny sa vypracuje harmonogram kontrolných prehliadok a zoznam odporúčaných náhradných dielov. Informačným výstupom o každom jednotlivom meniči je servisná knižka. Servisná knižka a protokoly o servisných prehliadkach sú spolu s nameranými údajmi uchovávané a vyhodnocované špeciálnym databázovým softvérom.

 • záruka 25 mesiacov s možnosťou predlženia po dohode
 • montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky
 • servis s garanciou odstránenia poruchy do max. 3 dní
 • servisná zmluva
 • upgrade softvéru
 • viac (dokument na stiahnutie v PDF)

Energetický audit a audit vyšších harmonických

Službu Program odbornej starostlivosti o elektrické pohony je možné rozšíriť aj o energetický audit elektrických pohonov, pri ktorom sa naši špecialisti zamerajú na návrh a optimalizáciu technických riešení elektrických pohonov s ohľadom na úspory elektrickej energie.

Starostlivosť o zodpovedných manažérov a technikov

 • non-stop technická podpora 0905 253 188
 • odborné školenia
 • aktuálne odborné informácie prostredníctvom VONSCH Magazínu
O nás
Prečo riešenia VONSCH?
 • disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a patentmi z oboru
 • realizovali sme množstvo prestížnych aplikácií
 • rozsiahle portfólio produktov a služieb nám umožňuje ponúkať komplexné riešenia
 • naše riešenia sú postavené predovšetkým na vlastných produktoch
 • sme renomovaný slovenský výrobca frekvenčných meničov, príslušenstva a iných výrobkov výkonovej elektroniky
 • naše riešenia kombinujú produkty vlastného vývoja a výroby s produktmi iných renomovaných výrobcov
 • kvalitu a spoľahlivosť podporuje zavedenie certifikátu systému kvality podľa ISO 9001:2008, certifikát Inštitútu technickej inšpekcie, certifikáty jednotlivých výrobkov a prestížne vývozné certifikáty
 • využívate non stop technickú podporu a bezkonkurenčný servis
 • spoznáte náš prístup ...od projektu po doživotnú starostlivosť

Komplexné riešenie VONSCH obsahuje:

 • vypracovanie optimálnej koncepcie
 • vývojové práce
 • technické riešenie a cenovú ponuku,
 • podklady pre investora, projektanta a vyšších dodávateľov
 • projektovú dokumentáciu
 • výroba a dodávky produktov, ich inštalácia a oživenie vlastnými špecialistami
 • realizácia súvisiacich stavebných prác
 • komplexná záruka na dodaný systém aj na jednotlivé komponenty
 • non stop technická podpora, školenia obsluhy, komplexné skúšky
 • záručný a pozáručný servis
 • profilaktické prehliadky
 • program komplexnej starostlivosti o pohony a o zodpovedných manažérov

Návrhy a projekty

 • technické riešenia aj tých najnáročnejších aplikácií v oblasti elektrických pohonov
 • projekty, štúdie s elektrickými pohonmi
 • projekty investičných celkov s elektrickými pohonmi
 • projekty dosahovania úspor pri regulácii pohonov

Výskum a vývoj

Spolupráca s akademickou obcou
FEI STU Bratislava
 • vektorové riadenie
 • rekuperačný menič
 • identifikačné metódy
 • riadený usmerňovač s aktívnym filtrom
 • komunikácia cez zbernicu CAN
FEI TU Košice
 • profibus
FU TU Košice
 • dizajn
UMB Banská Bystrica
 • ethernet
SjF Bratislava
 • VN laboratórium

Program starostlivosti o nádejných pohonárov
- zabezpečuje prepojenie školy s praxou

 • exkurzie
 • odborné prednášky a konzultácie
 • diplomové práce,
 • vedecké konferencie
 • spoločné granty v aplikovanom výskume v oblasti elektrických pohonov a výkonovej elektroniky

Veríme svojej práci a sme na ňu hrdí – tešíme sa na Vaše výzvy!