Malé vodné elektrárne (MVE)

Voda je najľahšie dostupný a najvyváženejší zdroj energie, patrí k najlacnejším a z hľadiska predikcie je najstabilnejším obnoviteľným zdrojom energie. Na Slovensku ako aj v Čechách je na výrobu elektrickej energie minimálne využívaný potenciál vody v horských oblastiach, čo je veľká škoda, pretože výroba elektrickej energie aj veľmi nízkeho výkonu „kdesi na konci elektrickej siete“ má veľký prínos pre stabilitu siete. Obdobne vodárenské podniky len zriedkavo využívajú gravitačný potenciál pitnej vody v horských oblastiach na výrobu elektrickej energie. A ak je správne naprojektovaná a postavená – neohrozí ani ryby ani vodákov. Energia z vody má oproti energii z vetra a slnka neporovnateľné výhody:
Pre MVE - malé vodné elektrárne ponúkame zariadenie s názvom MVE_CONTROL_LINK, čo je v podstate unikátne zariadenie výkonovej elektroniky, ktoré pracuje na princípe dvoch striedačov. Jeden striedač rieši otáčkovú reguláciu vodného kolesového motora (resp. turbíny) tak, aby z danej energie vody vydoloval čo najväčší výkon, ktorý je ďalším striedačom (aktívne riadený rekuperačný menič) dodávaný priamo do elektrickej siete. Spolupracujeme s projektantmi a výrobcami MVE, resp. nasadzujeme MVE_CONTROL_LINK na už jestvujúce MVE tam – kde vieme, že to bude efektívne.
MVE_CONTROL_LINK je vhodné nasadzovať na MVE v prípadoch, kde dochádza v priebehu činnosti ku premenlivému výkonu a premenlivej rýchlosti vody, napr. pre:

Pri horizontálnych kolesách umiestnených priamo v rieke je výroba energie bez zariadenia typu MVE_CONTROL_LINK nemožná. Napr. rýchlosť vody v Dunaji sa pohybuje medzi 1,5 až 2,5m/s, preto v tomto pomere musí byť prispôsobovaná aj obežná rýchlosť vodného kolesa – frekvencia generátora. Vynikajúce výsledky sa dosiahli pri nasadení MVE_CONTROL_LINK na vertikálne vodné kolesové motory, kde regulácia otáčok kolesa (generátora) umožňuje prevádzkovať elektráreň aj pri malých prietokoch a rýchlostiach vody, kedy pri klasickom riešení s generátorom pripojeným priamo na sieť nie je možné elektráreň prevádzkovať, pretože generátor nedosahuje nadsynchrónne otáčky a elektráreň je nutné vypnúť. Pri použití MVE_CONTROL_LINK sa frekvencia napätia generátora pri uvedených minimálnych prietokoch pohybuje až do 30 Hz. Pri vodných kolesových motoroch je ďalšia výhoda vyplývajúca z regulácie otáčok kolesa – pri zmene množstva vody sa mení pracovný polomer kolesa, preto je nutné prispôsobiť - zmeniť uhlovú rýchlosť kolesa strednej hodnote rýchlosti vody. Všetky tieto prispôsobenia MVE_CONTROL_LINK vykonáva na základe maximalizácie výkonu - aicky prispôsobuje otáčky generátora „energii“ vody a tak maximalizuje výkon MVE_CONTROL_LINK. MVE_CONTROL_LINK pri zapnutí zariadenia sa aicky nafázuje nielen na sieť ale aj na otáčky generátora. Obdobne pracuje MVE_CONTROL_LINK aj pri využívaní gravitačnej energie pitnej vody. MVE_CONTROL_LINK aj v týchto prípadoch minimálnej energie vody dokáže riadením generátora „vydolovať“ maximálnu možnú energiu a dodávať ju do elektrickej siete – z „nuly“ maximum. Dodávka elektrickej energie do siete je riešená pomocou riadeného rekuperačného meniča, ktorý zároveň obsahuje nezávislé obvody ochrany siete, pre prácu týchto ochrán je MVE_CONTROL_LINK vybavený snímačmi prúdu, napätia a frekvencie. Pri prekročení hraničných hodnôt výstupného prúdu, frekvencie ako aj parametrov elektrickej siete je MVE_CONTROL_LINK odopnutý od siete pomocou rozopnutia vstupného stýkača zariadenia. MVE_CONTROL_LINK dodáva do siete iba činný výkon - účinník rovný 1.

FVE MONITOR FVE MONITOR

MVE_CONTROL_LINK je dodávaný v rozvádzačovom zákazkovom prevedení – do základného rozvádzača je možné domontovať ďalšie elektrické zariadenia súvisiace s prevádzkou elektrárne. Výkon generátorov môže byť až do 1,4 MW a ako generátor môže byť používaný štandardný asynchrónny motor. MVE_CONTROL_LINK je možné pri doplnení technológie používať aj pre ostrovné elektrárne, pri týchto typoch elektrární musí byť zabezpečená akumulácia energie potrebná na štartovanie systému a nabudenie generátora, alebo musí byť použitý samonabudzovací generátor.