EÚ KAHR

Projekt č.1 - Výskum metód zvyšovania kvality rozvodnej elektrickej siete NN v oblasti kompenzácie vyšších harmonických prúdov a účinníka

Názov projektu: Výskum metód zvyšovania kvality rozvodnej elektrickej siete NN v oblasti kompenzácie vyšších harmonických prúdov a účinníka
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
ITMS: 25110320054
Kód výzvy: KaHR-13SP-1001
Stav: ukončený

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

"Investícia do Vašej budúcnosti"

SIEA
www.siea.gov.sk
KAHR
www.economy.gov.sk
EFRR

Základné informácie o projekte:

Prijímateľ: VONSCH spol. s r.o. Budovateľská 13 977 01 Brezno
Miesto realizácie projektu: Brezno, okres Brezno, Banskobystrický samosprávny kraj
Trvanie projektu: január 2013 – november 2015
Výška nenávratného finančného príspevku z ERDF: 149.352 EUR
Ciele projektu: Hlavné aktivity projektu: Spolupráca a partnerstvá v rámci projektu: nie sú aplikované

Výsledky realizovaného projektu:

spoločnosť VONSCH, ako prijímateľ doleuvedeného grantu splnila obidva merateľné ukazovatele:
 1. Prihlásenie ochrany duševného vlastníctva inej ako patent
  prihláška podaná 14. 12.2014 PUV 163-2014, dokladom je zápis v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR
  dátum zverejnenia 7.1.2016 vo vestníku ÚPV SR č. 01/2016
 2. Zavedenie dvoch nových a kvalitnejších (inovovaných) výrobkov na trh
  Priemyselný výskum v oblasti moderných metód riadenia za účelom zvyšovania kvality rozvodnej siete NN úzko súvisel s výskumom a modelovaním optimálnej architektúry moderných aktívnych kompenzačných zariadení. Výsledky výskumu boli a budú aplikované vo viacerých výrobkoch VONSCH, (UNIFREM, QUATROFREM, FOTO CONTROL 3f a iné), ale vďaka nemu došlo nielen k inovácii doterajších výrobkov, ale výrazne prispel k vzniku a zavedeniu troch nových výrobkov na trh
  • SRVS 10/230AC
   Elektronický spojitý regulátor ako aktívny jednofázový kompenzátor jalového výkonu riadením amplitúdy napätia na kompenzačných prvkoch spojito kompenzuje jednofázový reaktančný výkon. Umožňuje použitie akýchkoľvek lineárnych záťaží typu RLC, resp. ich kombinácií pre dosiahnutie požadovaného charakteru činného a jalového výkonu. Pomáha vykryť strednodobé a dlhodobé výpadky elektrickej energie.
  • GSE CONTROL 3f 400
   (Generátor Špičkovej Energie - invertor) predstavuje rodinu moderných trojfázových striedačov VONSCH, používaných na vykrytie špičkového odberu napr. 1/4 hodinového maxima a pod., ako paralelný záložný zdroj (UPS) pre 400V trojfázovú napájaciu sústavu. Medzi typické vlastnosti týchto striedačov patrí vysoká účinnosť, rýchly nábeh, rýchla reakčná doba na skok záťaže, možnosť kompenzácie jalovej energie spotrebičov, nastaviteľný rozsah 0.8 kapacitne až 0.8 induktívne, aktívna kompenzácia vyšších harmonických prúdu, zariadenie má minimálne harmonické skreslenie prúdu aj pri výraznejšom skreslení napätia elektrickej siete. V stave pripojenia na sieť tieto striedače umožňujú rýchle odpojenie v prípade výpadku siete pomocou aktívnej detekcie výpadku siete.
  • Jednofázové striedače FOTO CONTROL 1f s príslušenstvom
   predmetný grant výrazne pomohol k výskumu a vývoju jednofázových striedačov FOTO CONTROL 1f určených nielen pre fotovoltické aplikácie. FOTO CONTROL 1f je dostupný v dvoch napäťových verziách FOTO CONTROL 1f 230/375 DC a FOTO CONTROL 1f 230/48 DC. Tieto striedače obsahujú mnohé kompenzačné funkcie pre zníženie prúdového THD na minimum (THD prúdu cca 1% pri nominálnom výkone a odporovej záťaži) a reguláciou jalovej energie v rozsahu cos φ od -0.8 kapacitné po -0.8 induktívne, pre kompenzáciu rôznych typov spotrebičov majúce veľký odber jalovej energie. Striedače FOTO CONTROL 1f obsahujú funkciu aktívneho anti-islandingu pomocou injektovania vyššej harmonickej na zaručenie bezpečného odpojenia striedača od siete už do 100 ms v prípade výpadku siete. Striedače FOTO CONTROL 1f predstavujú základný blok pre skladbu od jednoduchších až po najzložitejšie systémy pre jednofázové a trojfázové fotovoltické riešenia.
   Okrem striedačov, FOTO CONTROL poznatky získané vďaka grantu boli implementované aj do ich príslušenstva ako napr.:
   • RM GRID MONITOR – modul na meranie fázového prúdu a napätie v uzle
   • RM SYNC – modul pre synchronizáciu jednofázových a trojfázových striedačov
   • RM WEB – modul pre vzdialený monitoring a vizualizáciu